Khói Trời Lộng Lẫy Kindle ´ Khói Trời PDF

Khói Trời Lộng Lẫy Kindle ´ Khói Trời PDF
 • Paperback
 • 178 pages
 • Khói Trời Lộng Lẫy
 • Nguyễn Ngọc Tư
 • Vietnamese
 • 08 May 2019

Khói Trời Lộng Lẫy[KINDLE] ✽ Khói Trời Lộng Lẫy ❁ Nguyễn Ngọc Tư – Essayreview.co.uk T p truy n ng n c a Nguy n Ng c T T p truy n ng n c a Nguy n Ng c T.


About the Author: Nguyễn Ngọc Tư

Nguy n Ng c T sinh n m t i x T n Duy t, huy n m D i, t nh C Mau l m t n nh v n tr c a H i nh v n Vi t Nam, c bi t n nhi u nh t b i t p truy n Khói Trời PDF or g y tranh c i mang t n C nh ng b t t n T p truy n, d v y, nh n c gi i th ng c a H i nh v n Vi t Nam n m v truy n ng n C nh ng b t t n c chuy n th th nh phim i n nh c ng t n o di n b i Nguy n Phan Quang B nh n m Hi n c ang sinh s ng v c ng t c m D i, C Mau T c ph m Ng n n kh ng t t ng ngo i Bi n ng i m nh m ng Giao th a t p truy n ng n, , t i b n N c ch y m y tr i t p truy n ng n v k , C i nh n kh c kho i au g nh th truy n ng n gi i ba cu c thi truy n ng n c a b o v n ngh n m S ng ch m th i t n v n, ng t c gi v i L Thi u Nh nS u tr n nh Puvan Truy n ng n Nguy n Ng c T t p truy n ng n, C nh ng b t t n t p truy n ng n, T p v n Nguy n Ng c T t p b t, Ng y mai c a nh ng ng y mai t p b t, Gi l v c u chuy n kh c t p truy n ng n, Bi n c a m i ng i t p b t, Y u ng i ng ng n i t n v n, Kh i tr i l ng l y t p truy n ng n, G y ng i th l nh t n v n, B nh tr i m a x a S ng ti u thuy t, Ch m th , o t p truy n ng n, Tr m t ch t p truy n ng n, , ra chung v i Hu Minh, L Thu B o Nhi, Thi Nguy n ong t m l ng g m h n t n v n , Nh xu t b n Tr , Kh ng ai qua s ng t p truy n ng n, C nh m t m m y t p truy n ng n, .


10 thoughts on “Khói Trời Lộng Lẫy

 1. says:

  Nh n x t chung So v i c c t p truy n tr c c a c ng t c gi Nguy n Ng c T th nh ng truy n ng n n y cho th y s ph t tri n, tr ng th nh trong t duy, c ch x y d ng truy n, nh n v t v v n phong.Nh v n m t cu c s ng v con ng i qu ch n th c, g n g i h n, t mang h i h ng c a tr o l u ca ng i b n c n ng nh tr c Ch T nh n nh n c i t t c i x u c a l ng qu , ng i qu m t c ch y c m th ng v y u m n C u v n tuy ng n nh d ng t r t g i h nh g i c m, c bi t l ng v o r t nhi u t Nh n x t chung So v i c c t p truy n tr c c a c ng t c gi Nguy n Ng c T th nh ng truy n ng n n y cho th y s ph t tri n, tr ng th nh trong t duy, c ch x y d ng truy n, nh n v t v v n phong.Nh v n m t cu c s ng v con ng i qu ch n th c, g n g i h n, t mang h i h ng c a tr o l u ca ng i b n c n ng nh tr c Ch T nh n nh n c i t t c i x u c a l ng qu , ng i qu m t c ch y c m th ng v y u m n C u v n tuy ng n nh d ng t r t g i h nh g i c m, c bi t l ng v o r t nhi u t a ph ng t o c m gi c g n g i Gi ng v n t nhi n, tr m b ng nh th , r t i u luy n So v i c c t c ph m tr c th nh v n t b l i i p t d ng m t v i t qu nhi u l n.V x y d ng c t truy n a ph n c c c u chuy n u nh nh ng, tuy nhi n v i ch qu l m li bi t m t c ch kh ng c n thi t Di n bi n c u chuy n kh nhanh, n u nh v n ch u vi t d i h n m t t th c v t nhi n h n M t s truy n c t nh ti t ho c nh n v t h i g ng p, c u k.C c nh n v t ph trong truy n u mang m ch t qu , tr nh n v t ch nh ra Kh ng bi t nh v n c b l m c c t c ph m kinh i n c a T y ph ng qu kh ng, nh ng nh n v t ch nh h u h t c c truy n u kh ng mang d ng d p m t ng i nh qu , ng c l i c nh ng suy ngh v h nh ng r t ph ng kho ng, l ng m n, qu ph i, nh m t c ng ch a t c v ng h n l m t con b en i qu m a.Nh n x t ri ng cho v i truy n ng n trong tuy n t p Th m n ng sau l ngR t n t ng v m t n nh v n c th th u hi u v di n t c n i t m c a nh ng g mang d ng m u giang h Truy n tuy nh nh ng nh ng ch a ng m t s c m th ng h t s c s u s c C con thuy n bu ng bC u chuy n t nhi n, d th ng, c ph n l m b i h t i m t ng i x a th ph i Nh n v t ch nh hi n ra r t th c v r t p R u tr ngt ng vi t v r u v nh ng ng i n b n u r u r t hay, l t t c hai m t c a con ng i, c a cu c s ng N c nh n c m tC u chuy n c l hay, n u kh ng v c i k t qu l ng nh ch, r p khu n c c bi k ch trong c c t c ph m T y Nh v n c n c t nh t ra m p m v c i k t th m ph n ly k M c d c ch k chuy n r t hay, nh ng di n bi n th gi ng k ch b n phim h n C m gi c tr n d yD t t i ng i ph n c gia nh m m nh ng b say n ng b i trai t x a nh Tr i t Nh n v t kh c c oan, m t b n th to n v n m i th , b n kia l tr m b ng ng c ho n c nh gia nh o le K t c c c ng h t h ng, kh ng n i l n ngh a g Kh i tr i l ng l yTruy n d i nh t, b ng 1 3 c t p truy n, v c ch n l m ti u c a c t p truy n Kh n i l i l th , ch p v , lan man t ng vi t v c i p v s m t m t r t hay, tuy nhi n t i n y r t tr u t ng v c n s u t nghi m t c h n.Nh v n ch n c ch k an xen c c b i c nh C ch k n y c hi u qu khi c c t nh ti t c s li n quan m t thi t v i nhau Tuy nhi n c c n i dung trong truy n n y r t ch p v , kh ng g n k t v i nhau Th d nh n v t Nh t xu t hi n trong m t o n, r i bi n m t lu n kh ng l i t m h i g Nh n v t Lam c ng th Ngay c ng S u C u, r i nh n v t xu t hi n nhi u nh t l Anh ng i t nh c a nh n v t ch nh n ph n k t c ng kh ng th y b ng d ng u c xong kh ng hi u c t truy n l g C t ng l c u chuy n t nh gi a nh n v t T i v Anh, n cu i truy n m i t ng a h a ra kh ng ph i Nh n v t ch ch t l Phi n, ng t n i n ch ng li n quan g t i c c nh n v t kh c c , v c u chuy n xoay quanh n r t ng n.Nh n v t T i c t nh c ch r t kh hi u Lu n l m t ng i y t m t , l i r t hi u bi t v con ng i, cao ng o, ph n x t m i th nh th nh, nh ng l i c nh ng h nh ng ch ng ra g , th d n i a Em c thai r i xong chia tay Sau l i b t c c em trai m nh, n khi n hi u ra s th t th T i ch n gi i ph p t thi u Trong khi c c nh n v t c c u kh r p khu n th nh n v t T i kh c bi t, n i tr i h n, c l l h nh nh t ng t ng c a ch nh t c gi ch ng Ng m k th th y d ng c a t c gi l li t k c c m t m t trong cu c i c a T i , t d n t i v t thi u t ng th t t, nh ng c ch k t n i s ki n nh th e l ch a t

 2. says:

  L n u ti p x c v n c T , th y m r i , con ch c l nu t n , c v o ch y t n t t v mi ng nh n t u h n ng, h h p x x p, s ng m c ng i, th ch nh t l l u l u g p t l l , nh n c tr n ch u l n u, kh ng ng tr c, kh ng hi u g , ch o n i, dz y m ngon T u h ch g n nh m nh l dz y, b c tr n ch u v o n a l n u n, b t ng m kho i g u To n chuy n bu n, nh ng ki p ng i h t hiu, nh ng kh ng n n i t i t m b b c, c khi c t i k t c n b t c i nh nh m c L n u ti p x c v n c T , th y m r i , con ch c l nu t n , c v o ch y t n t t v mi ng nh n t u h n ng, h h p x x p, s ng m c ng i, th ch nh t l l u l u g p t l l , nh n c tr n ch u l n u, kh ng ng tr c, kh ng hi u g , ch o n i, dz y m ngon T u h ch g n nh m nh l dz y, b c tr n ch u v o n a l n u n, b t ng m kho i g u To n chuy n bu n, nh ng ki p ng i h t hiu, nh ng kh ng n n i t i t m b b c, c khi c t i k t c n b t c i nh nh m c Nh ng qua m t hai truy n l o n c c i k t truy n th ba n nh th n o r i C ng kh ng phi n g , mi n ng y nh n v t ng i ta v o ng c ng l m nh ch u r i, kh ng th ray r t l m, m nh kh ng th ch ray r t, kh ch u kinh kh ng Nghe u m y truy n d i c a c T bu n l m, kh l m, ray r t l m, b b ch l m H n l ch a c, c ch c t ch c lu n.T p n y c truy n cu i l d i nh t, nhi u c u tri t l nh t, l i c n p m p m nh truy n trinh th m, kh th v Nh ng kh ng ph i l truy n m nh th ch nh t Truy n o le d d i, m sao m nh c t i cu i kh ng th y ray r t cho nh n v t ch nh Truy n m nh th ch nh t c l l truy n Ch , c ng kh , m i truy n hay m t v Truy n Hi u l m nh , C m gi c tr n D y, N c nh N c m t hay c i k t Truy n R u tr ng hay c i m i, c i v , nh ng c u ch r o r t Truy n Kh i tr i L ng l y th hay nh ng o n t c nh, t nh ti t l t l o, t gi C c truy n c n l i hay nh ng d u h i , dz y l sao nh C m nh n c nh n th i.D sao c ng th y tho m n v i t p truy n n y, m t t c ph m V n h c Vi t Nam hi m hoi kh ng ph i b t k , t p v n, m m nh c c t h i thi T t nghi p V n t i gi Li u m nh s c c T ti p ch Ch c kh ng u, s bu n l m

 3. says:

  3 5 Ch ng l ng i kh ng c ng bu n c n t s ng gi n n m nh t m s ch c T c m ngay quy n s ch c i t n p h h n m i ch t ch C ch vi t c a c T th c ph i bi t, m ch t h o s ng c a ng i mi n T y gi r i, kh ng c n bi t t c gi ch c n nh n c ch vi t c ng bi t cu n s ch c a c T N l m n n i u kh c bi t kh ng l n v o u c nh ng c ng l m t ph n nh c i m, nh m nh l ng i mi n T y m nhi u ch c m nh c n th y kh y ch n i chi nh ng ng i kh ng th o l m v i ph ng ng 3 5 Ch ng l ng i kh ng c ng bu n c n t s ng gi n n m nh t m s ch c T c m ngay quy n s ch c i t n p h h n m i ch t ch C ch vi t c a c T th c ph i bi t, m ch t h o s ng c a ng i mi n T y gi r i, kh ng c n bi t t c gi ch c n nh n c ch vi t c ng bi t cu n s ch c a c T N l m n n i u kh c bi t kh ng l n v o u c nh ng c ng l m t ph n nh c i m, nh m nh l ng i mi n T y m nhi u ch c m nh c n th y kh y ch n i chi nh ng ng i kh ng th o l m v i ph ng ng mi n T y c s ch c l ph i t p trung l m m i kh ng b l c t i nhi u ch c vi t chuy n n y r i nh y sang chuy n kh c vi t n n m nh ph i v n d ng 100% c ng l c m i theo c Quy n n y m nh th y ng v i nh ng truy n ng n h i x a, mang nhi u n i kh c kho i, l n n t n n, tuy ng n nh ng ph n bi n y m nh m tuy nhi n v i m nh th m nh c n nhi u h n th , m nh bi t n ch l truy n ng n nh ng m nh mu n n c u c u i h n, c c th y ch nh v nh th n o M truy n c a c T th gi v n th c i u m nh th ch C nh ng B t T n h n Kh i Tr i L ng L y nhi u, n m m v c t truy n n m th m h n, m nh ngh l c T n n th vi t truy n n o m u kh c, t i s ng h n xem sao ch truy n n o c i k t c ng bu n h u bu n hiu c v i truy n c ng t i v i nh m t tr i nh ng a ph n l k t m.C T c n vi t nhi u c u n b hay y vTh nh ph gi ng nh m t s n di n l n, v ch ng t i ang c tr n vai Con ng i tr ng tr thi n nhi n b ng c ch h nh c, h y ho i n C n thi n nhi n tr th b ng c ch n o em bi t kh ng N bi n m t ng kh ng y u con g i, ng b n i t i c ng kh ng y u con g i, h sinh con g i ch m ch t ng ng kh ng bao gi l ng i c l i, v ng l a con trai duy nh t c a nh bu n g o n i ti ng M t con nh b ng t canh m ng h m th t v t i tr n ng l ng, n c canh y qu , i n a ch ng n h p b t, qua nh k b n n a t canh m ng c n queo cho th ng nh kia, th n th ng n i, m tao cho m m y canhc i ch t v i c 4

 4. says:

  Bu n m hay.

 5. says:

  N u c 10 sao m nh c ng s vote cho quy n n y 10 sao.

 6. says:

  l nh ng m nh i ri ng bi t, ch ng ai gi ng nhau, n u c chung th c l l m t n i bu n n t s u th m c a t m h n V n c a T th v n th , v n l nh ng c i s u g m nh m t m h n ng i ta, v n l nh ng mi t s ng n c d p d u, nh ng c nh ng tr i d i v t n v nh ng m nh i c liu, t ch m ch c ng s b t l c Th t ra kh ng ch l Kh i tr i l ng l y, nh ng s ch kh c T vi t th ng khi n t i mu n m v o l ng c m nh t mi n T y n i t i l n l n, ch che n , b o b c n , y u th ng n , n ng niu l nh ng m nh i ri ng bi t, ch ng ai gi ng nhau, n u c chung th c l l m t n i bu n n t s u th m c a t m h n V n c a T th v n th , v n l nh ng c i s u g m nh m t m h n ng i ta, v n l nh ng mi t s ng n c d p d u, nh ng c nh ng tr i d i v t n v nh ng m nh i c liu, t ch m ch c ng s b t l c Th t ra kh ng ch l Kh i tr i l ng l y, nh ng s ch kh c T vi t th ng khi n t i mu n m v o l ng c m nh t mi n T y n i t i l n l n, ch che n , b o b c n , y u th ng n , n ng niu n v c nh ng con ng i lam l , t i th ng

 7. says:

  Quy n n y b t i nhi u nh ng c m nh n v mi n T y m th m nhi u h n nh ng c u chuy n v ng i Th ch nh ng c u chuy n b l ng, l m ta au au, nhoi nh i u trong n i nh v nh ng ng y th ngho i ch ng c.

 8. says:

  kh ng bi t sao c nh ng truy n kh c l i c m nh n c kh i tr i l ng l y h n b n th n Kh i tr i l ng l y 4 ng i sao ch v c u chuy n cu i c ng v m nh ko th ch c truy n ng n b ng ti u thuy t th i

 9. says:

  T ng m u chuy n nh nh ng ti ng th d i, kh ng r l c a ai c xong cu n s ch th y b nh th n sao y, kh ng bu n c ng ch vui, d trong l c c nhi u t nh ti t khi n m nh bu n qu tr i bu n C ph i bu n ri t r i th i, th y ch ng ai ng th ng h n ai, n n th i kh ng th y bu n th ng n a M y nh n v t trong truy n c T t i gh lu n , ai c ng ngh o, m u ch ngh o m i v t ch t N u ch v thi u th n mi ng c m, manh o, c l ch S o, Di c ng kh ng n n i x c x , quay qu t th T nh y T ng m u chuy n nh nh ng ti ng th d i, kh ng r l c a ai c xong cu n s ch th y b nh th n sao y, kh ng bu n c ng ch vui, d trong l c c nhi u t nh ti t khi n m nh bu n qu tr i bu n C ph i bu n ri t r i th i, th y ch ng ai ng th ng h n ai, n n th i kh ng th y bu n th ng n a M y nh n v t trong truy n c T t i gh lu n , ai c ng ngh o, m u ch ngh o m i v t ch t N u ch v thi u th n mi ng c m, manh o, c l ch S o, Di c ng kh ng n n i x c x , quay qu t th T nh y u l m con ng i ta kh qu ch ng C ng i v y u m day d t, d n v t C ng i v kh ng c y u m n au hiu h t C ng i r r ng v a c th y u l i v a c y u m v n thi u th n, au kh tr m b N u kh ng bi t n t nh y u kia, kh ng c u mong, ch ng c v ng, li u nh ng ph n ng i kia c b t x t xa Theo m nh th kh ng M con ng i trong truy n c c k sao y, nh ki u ang s ng m ph m i m m c H kh ng thu c v hi n t i, c ng kh ng r c xu t hi n t ng lai t i p kh ng n a, ch th y thu c v qu kh , b u v u v o qu kh , ch m n i trong qu kh C l v th m mu n gi n c ng kh ng gi n n i, c i c l i c u chuy n, c g ng n m b t t ng t nh hu ng m kh ng t m th y ai hay c i g l i cho t t c nh ng n au, d n v t l i cho n c l c kh ng N c l c ng ngh o m , ngh o n chua ch t, chua c i v c a ph n, ch t c i v m h i, n c m t Hay l i cho t n nh gi u kia Nh ng h n v kh ng n ng i m nh y u ph i kh Anh c l i ch Anh l m v y l v c th quan tr ng c n b o v B Di l m th c qu ch ng ng ta c ng kh ng th v t l n tr n c i ngh o c a c i n i m ng ta ang s ng, ngh o v hi u bi t, ngh o c nh ng th ng y u M m y truy n l n n y c T vi t kh hi u sao y, c truy n m c nh i l c, l c trong hoang ho i, kh ng ph n bi t c a i m, m m v th i gian, m h tr c nh ng t nh ti t ch y tr i tr c m t Ph n ng i l n x n l nh nh th th i i, c n nh ng c u t c ng d p d nh th n y th l m sao m n m b t C tr i n i v y th n c m t c n kh l ng hong kh , n i g n nh ng ph n ng i gian kh

 10. says:

  Kho ng c ch ng n c y s c ng kh ng ng n c nh ng chi m bao Nh ng ng i m h n d t nh c m hay ti n b c, bi t h y, nh ng kh ng ai u i theo C i c n n m gi a d ng s ng M m nh m ng, t n nh m t ch n l u y i t m cho t i nh ng g s p m t, ngo i kia nhi u l m R i t i i ng , c t gi n c m t l i C i d ng n m, nh nhi u ng i n i, to t ra m t n i bu n T m nh cu n v o, m p, t che ch , t m h i m c a ch nh m nh Ng i Vi n i m t v i m t m t h ng ng y, h ng gi , tron Kho ng c ch ng n c y s c ng kh ng ng n c nh ng chi m bao Nh ng ng i m h n d t nh c m hay ti n b c, bi t h y, nh ng kh ng ai u i theo C i c n n m gi a d ng s ng M m nh m ng, t n nh m t ch n l u y i t m cho t i nh ng g s p m t, ngo i kia nhi u l m R i t i i ng , c t gi n c m t l i C i d ng n m, nh nhi u ng i n i, to t ra m t n i bu n T m nh cu n v o, m p, t che ch , t m h i m c a ch nh m nh Ng i Vi n i m t v i m t m t h ng ng y, h ng gi , trong n , n n , u ng n H bu c ph i l a ch n, ho c kh ng y u b t c g , ho c t p chai s n tr c n i au C ch n o th d n con ng i v m t ch v c m T i b ng ngh m i n m tr c h n h v n c n r t p, h c n bi t run r y, x n xang, au nh i tr c cu c i, nh ng kh ng ai gi v p c a nh ng ng i gi g n v p, c ng nh kh ng ai l nh o nh ng ng i l nh o, kh ng ai chi n u cho nh ng ng i chi n u T i l t i, tr tr i x r , g n gu c b i i, v r a m t m i ng y b ng n i mu n phi n b ng l ng Kho nh kh c t i bi t m thanh p nh t c a cu c s ng l ti ng c a m t ng i n i y u m t ng i Th nh ph gi ng nh m t s n di n l n, v ch ng t i ang c tr n vai Con ng i tr ng tr thi n nhi n b ng c ch h nh c, hu ho i n C n thi n nhi n tr th con ng i b ng c ch n o em bi t kh ng N bi n m t Y u v khi kh m ph t n c ng nhau, b ng th y n i au, ni m am m , s v v t, hoang mang c a ng i kia c ng gi ng m nh Tr ng h c l m nh ng a tr bi n m t T i th y tr con i v o , v tr ra nh nh ng ng i l n m t m i, mu n phi n T i tr i i kh ng t m t ch gi a cu c i n y, th nh tho ng c ai n u l y r i bu ng b Nh ng h n ai h t, t i bi t kh ng c g v nh vi n S bi t n y l m t i hay bu n, khi ta ng i c nh n , ta trong n , c ng v i n , nghe th y, ch m c n , nh ng ta c ng ang m t n , t t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *