Các bạn tôi ở trên ấy MOBI ê tôi ở eBook

Các bạn tôi ở trên ấy MOBI ê tôi ở eBook
  Các bạn tôi ở trên ấy MOBI ê tôi ở eBook h a phong ph , c o c kh c h a r n t V i v n s ng d y v th i gian d i g n b v i T y Nguy n, Nguy n Ng c ch m n t ng s u c a t nh c ch con ng i T y Nguy n v v n h a T y Nguy n ph ng kho ng, t do, n ng h u, gi u t nh y u th ng."/>
 • Paperback
 • 314 pages
 • Các bạn tôi ở trên ấy
 • Nguyên Ngọc
 • Vietnamese
 • 26 December 2018

Các bạn tôi ở trên ấy[PDF / Epub] ★ Các bạn tôi ở trên ấy By Nguyên Ngọc – Essayreview.co.uk S ch l t p h p b t k v T y Nguy n c a nh v n Nguy n Ng c Thi n nhi n v con ng i T y Nguy n v i n n v n h a phong ph , c o c kh c h a r n t V i v n s ng d y v th i gian d i g n b v i T y Nguy n, Nguy S ch l t p h pb t tôi ở eBook ¸ k v T y Nguy Các bạn PDF/EPUB ² n c a nh v n Nguy n Ng c Thi n nhi n bạn tôi ở Kindle Ï v con ng i T y Nguy n v i n n v n h a phong ph , c o c kh c h a r n t V i v n s ng d y v th i gian d i g n b v i T y Nguy n, Nguy n Ng c ch m n t ng s u c a t nh c ch con ng i T y Nguy n v v n h a T y Nguy n ph ng kho ng, t do, n ng h u, gi u t nh y u th ng.


About the Author: Nguyên Ngọc

V n nghi pSau Hi p nh Gen tôi ở eBook ¸ ve, ng t p k Các bạn PDF/EPUB ² t ra B c v vi t ti u thuy t t n c bạn tôi ở Kindle Ï ng l n, k v cu c kh ng chi n ch ng Ph p c a ng i Ba Na, ti u bi u l anh h ng N p v d n l ng K ng Hoa, d a tr n c u chuy n c th t c a anh h ng inh N p T c ph m khi xu t b n c nhi u ng i y u th ch v h m m Sau n y cu n truy n c d ng th nh phimN m ng tr l i mi n Nam, l y b danh Nguy n Trung Th nh, ho t ng khu V, l Ch t ch chi h i V n ngh gi i ph ng mi n Trung Trung B , ph tr ch T p ch V n ngh Qu n gi i ph ng c a qu n khu V Th i gian n y ng s ng t c truy n R ng x nuSau chi n tranh, ng c th i gian l m Ph T ng th k H i Nh v n Vi t Nam, T ng bi n t p b o V n ngh Ho t ng x h iSau th i k l m b o, ng tham gia t ch c c trong l nh v c v n h a, gi o d c, g n gi b n s c v n h a d n t c v ch n h ng gi o d c Vi t Nam ng d ch m t s t c ph m l lu n v n h c nh kh ng c a l i vi t Rolland Barthes , Ngh thu t ti u thuy t Milan Kundera , t c ph m c a Jean Paul Sartre, Jacques Dournes c xem l m t chuy n gia v T y Nguy n, trong bu i h i th o v o th ng n m v v n khai th c bauxite Vi t Nam, ng cho bi t ki n ch a ng t nh v i ch nh s ch c a ch nh ph ng c ng t ng tham gia phong tr o qu n ch ng bi u t nh ph n i vi c g y h n, x m l c c a Trung Qu c Bi n ng n m trong b i c nh c s ng n c m Ng y th ng n m , i truy n h nh H N i c l m m t ch ng tr nh v s vi c n y, trong c o n ph t thanh vi n n i m t s ph n t ph n ng tham gia bi u t nh , ng th i khung h nh ang quay c nh Nguy n Ng c v tr th c kh c l gi o s Nguy n Hu Chi, ti n s Nguy n V n Kh i S vi c n y l m ng b t b nh v g i th ph n kh ng l n B th Th nh y H N iG n y, ng xin r t t n kh i danh s ch c Gi i th ng H Ch Minh n m , m t gi i th ng cao qu c a Vi t Nam, m t ng th i c nhi u ng i cho r ng nh m ph n i quy tr nh b u ch n b t h p l c a h i ng gi i th ngNh ng t c ph m ch nh t n c ng l nR o cao ng ch ng ta i t Qu ngR ng x nuC m t ng m n tr n bi n ngC t ch yT n m n nh v qu n, Ngh d c ng, L ng nghe cu c s ng, B ng i ch n tr n, .


10 thoughts on “Các bạn tôi ở trên ấy

 1. says:

  c s ch, th y c d y d v an i qu ch ng S ch vi t v T y Nguy n c s ch m nh a ph i v i B n ch n, nh p nh m kh ng y n, v l ng ch n r n ch a bao gi th c s g n T y Nguy n v t m hi u v T y Nguy n S n ng y m nh i th T y Nguy n m b c vi t kh ng c n n a Nh ng n m m i t tr ng, h c a L , T y Nguy n m nh c d y l kh i v t ch t, l m t v ng kinh t nh ng a d ng sinh h c, nh ng v a qu ng, nh ng n i n c ph , cao su v h ti u minh ch ng cho c m t v l ng c s ch, th y c d y d v an i qu ch ng S ch vi t v T y Nguy n c s ch m nh a ph i v i B n ch n, nh p nh m kh ng y n, v l ng ch n r n ch a bao gi th c s g n T y Nguy n v t m hi u v T y Nguy n S n ng y m nh i th T y Nguy n m b c vi t kh ng c n n a Nh ng n m m i t tr ng, h c a L , T y Nguy n m nh c d y l kh i v t ch t, l m t v ng kinh t nh ng a d ng sinh h c, nh ng v a qu ng, nh ng n i n c ph , cao su v h ti u minh ch ng cho c m t v l ng t n c ta gi u v p V v n h a, con ng i y nh ng nh m ng i nh , r i r c v y u t nh ng ng i v ng s u v ng xa , c n c gi p T y Nguy n b c vi t l m t sinh th s ng v i nh ng tr m t ch v n h a, tri t l s ng th m s u Con ng i b c k v n l nh ng nh m nh nh ng dung d ng s c m nh c a m t kh i, m t c ng ng Nh ng k hi n m nh, x ng ng l ng i th y d y l i cho v n minh v c ch i x v i ng lo i v m t nhi n V a c v a c n m i N u u trong tr ng h c, m nh c h c v m t T y Nguy n nh v y, m nh b t ng y, b t ngu ch t nh v t n c, thi n nhi n v v n h a c a m nh R i c khi nh th , m nh s s ng, trong thi n nhi n v v i ng lo i, ng ho ng h n b y gi.Ph i th th t l t l u r i kh ng c c c xu t b n ti ng Vi t, v m t th i gian b h t h ng v th t v ng v i c c xu t b n t 2 n m l i y ho c l do m nh kh ng bi t ch n s ch C c b n t i tr n y l m t s xoa d u l n L u l m m i g p l i nh ng c y vi t m trong ch c l a, trong c hi u bi t s u s c, r t th c c a g ng gi , v trong l i c s n t n, i m m c a m t ng i th y Ph i, th y m nh c d y d v c an i qu ch ng

 2. says:

  M i u nghe t a c t ng c c b n t i tr n y h m ch c c b n t i tr n tr n, tr n kia, tr n b n th Nh ng m kh ng ph i Tr n y t c l tr n n i, tr n T y Nguy n ch kh ng ph i tr n b n th l u r i m i m c 1 sai l m h i nh v y H n g m i u nh n tranh b a m th y kh ng n nh p g v i n i dung m nh t ng l v l p v n ngh s khu t n i c h t b i u ti n th l n m t ti ng r to u c ng t i m nh u, v ph i n n c c, ch c n bi t s ch vi t v ch g K M i u nghe t a c t ng c c b n t i tr n y h m ch c c b n t i tr n tr n, tr n kia, tr n b n th Nh ng m kh ng ph i Tr n y t c l tr n n i, tr n T y Nguy n ch kh ng ph i tr n b n th l u r i m i m c 1 sai l m h i nh v y H n g m i u nh n tranh b a m th y kh ng n nh p g v i n i dung m nh t ng l v l p v n ngh s khu t n i c h t b i u ti n th l n m t ti ng r to u c ng t i m nh u, v ph i n n c c, ch c n bi t s ch vi t v ch g Kh ng ph i l 1 c ng tr nh nghi n c u c ch ch c a t c gi , m ch l t p h p nhi u b i vi t ng y tr n b o v ch Humans of T y Nguy n d o n y facebook r qu n i th nh ng c ng s c thu nh t, ghi ch p v t m l ng c a ng i vi t l m cho n i dung s ch kh ng kh c m y l i d n nh p c a 1 c ng tr nh nghi n c u th c s Ch nh v l t p h p b i vi t kh ng c so n theo d n g n n c i ba o n l p c u ch , l p t ng, l p n i dung v y c ng l h n ch duy nh t c a s ch Ngo i h n ch nho nh , d t nh ch t s b qua c d d ng, th y l cu n s ch ng c v g i l n nhi u suy ngh t o b o, m i m v 1 c ch s ng tr c y ta t ng l m mu i nh ng d ng nh l i v n minh h n ch ng ta hi n nay nhi u kh a c nh Kh ng ch l hi u th m v c ch s ng, m c n l tr n tr ng nh ng gi tr v n ho a d ng c a c c d n t c mi n n i r t ngh s v i c i ngh a ngh thu t bu i s khai

 3. says:

  B c vi t v T y Nguy n nh vi t v ch nh b c v t m h n, v t nh c m v v c con ng i c a b c M nh c m t kho ng th i gian s ng T y Nguy n, khi y c n nh c ng ko nh dc nhi u, nh ng c l th t nh c m nhi t th nh, ch n t nh, qu ho v ng t y s l th c m nh v gia nh m nh m i ko qu n C l n c nh quay l i th m m nh t y, c nh l tr v , quen th n n l l ng v ch n th ng n k l c s ch b c th y ch n qu h n nh ng b n s c d n t c nh ng con ng i, nh ng v n ho B c vi t v T y Nguy n nh vi t v ch nh b c v t m h n, v t nh c m v v c con ng i c a b c M nh c m t kho ng th i gian s ng T y Nguy n, khi y c n nh c ng ko nh dc nhi u, nh ng c l th t nh c m nhi t th nh, ch n t nh, qu ho v ng t y s l th c m nh v gia nh m nh m i ko qu n C l n c nh quay l i th m m nh t y, c nh l tr v , quen th n n l l ng v ch n th ng n k l c s ch b c th y ch n qu h n nh ng b n s c d n t c nh ng con ng i, nh ng v n ho m s u m gi n d , t p s ch nh nh ng c u chuy n k ch i, k l i m d y ki n th c c v qu kh v c v nh ng c i lo l ng au u v s m t c n c a r ng, c a v n ho d n t c nguy n s Nh ng o n m nh th ch nh t T y Nguy n, v y , t nhi n v i con ng i kh ng h m t ch t t ch bi t, s ng t o c a t nhi n v s ng t o c a con ng i l m t, ch ng b n n o th m ch t g v o b n n o Hay c ng c th , m t tri t l l m v a n, thi u i ch t c ng ch sao, c n th gi m ch i l h nh ph c Ch c g sai, c i tri t l y V c nh n ra i u c l l h tr ng nh t trong i m nh Nh n lo i bao la n y ho ra l m t, l d n t c nh b c a c , cha c M c , ch ng c , con c , b con v n l m l i trong l ng Ngok I u cheo leo c a c l m t ph n g n b trong c i bao la y, s u s c , quan tr ng ch ng h k m, c ng v c ng gi i c nh ng gi tr ch a ch c ai c c cho b ng H y ngh l i xem, trong t t c c c lo i v t tr n th gian n y ch duy nh t c con ng i bi t r ng m nh s ch t y l ch kh c bi t c b n gi a con ng i v i mu n v t S ng c ngh a l nh n l y m t s ph n v m t c i ch t v o th i i m v theo c ch th c ch nh m nh ch p nh n t u Ho ra i u l m n n n i dung v ngh a c a cu c s ng l c i i l p tuy t i c a n , c i ch t S b t t kh ng c b i v n v ngh a, m t cu c s ng kh ng bao gi k t th c th s kh ng c n l cu c s ng c a con ng i n a Ch nh t m con ng i ph i suy ng m k l m cho n i dung cu c s ng c a m nh S ng cho ra s ng, r i s ra i m i m i, m t cu c ra i c ch ng tr nh ho v ch p nh n t bu i kh i u B b n trong, ph a sau, trong b ng t i y c m t tri t l ho ra ph bi n nh ng ta th ng t nh n th y c C i ch nh th b che khu t, t che khu t, c i nh n th y c, c i b c l th ng ch l c i ph , c i v Nh v qu n, ng m m xem, ph i ch ng n i cho c ng l hai l sinh t n tuy hai m m t, hai m t ch y u kh ng th t ch r i c a c ng cu c l m ng iKo bi t nh th h n nhi n kh ng th l con ng i r i Song s ng m kh ng bi t qu n, kh ng c nh ng l c qu n i n m c n c l tai th c ng ch ng th n o s ng n i tr n c i nh n gian bi t m y kh au, qu ph c t p v nhi u kh n y Cu c i n y, ph i ch ng l m l c ng qu n bi t bao nhi u, qu n ph t i cho r nh, cho r i, m ng m cho c ng c ng l i ng s ng m nh l y bi t bao nhi u

 4. says:

  Nguy n Ng c vi t b ng ch t m c t nh v i T y Nguy n T th m c t nh tinh di u , ng vi t m t t c ph m tham kh o v x h i h c gi tr.C u chuy n v nh ng l h i mang nh ng ngh a nh n sinh s u s c L b m p h t chi ng ch L Linh Noong b l i qu n o b c v o i s ng nguy n th y trong n a th ngC u chuy n v nh r ng d i nh m t ti ng chi ng , thi ng li ng truy n i C u chuy n v l a thi ng, v s p K panV ng i Ba Na th ch ch i, ch u ch i K l thay i ch i l ph i Nguy n Ng c vi t b ng ch t m c t nh v i T y Nguy n T th m c t nh tinh di u , ng vi t m t t c ph m tham kh o v x h i h c gi tr.C u chuy n v nh ng l h i mang nh ng ngh a nh n sinh s u s c L b m p h t chi ng ch L Linh Noong b l i qu n o b c v o i s ng nguy n th y trong n a th ngC u chuy n v nh r ng d i nh m t ti ng chi ng , thi ng li ng truy n i C u chuy n v l a thi ng, v s p K panV ng i Ba Na th ch ch i, ch u ch i K l thay i ch i l ph i i ch i c th ng.T i y u T y Nguy n T i y u con ng i T y Nguy n Nh Nguy n Ng c

 5. says:

  c xong cu n s ch n y, t i l ng ng i i v x u h T i t h th n v i v n ki n th c h n h p c a m nh v m nh t m nh c sinh ra, t h th n tr c nh ng tri t l s ng h i h t c a b n th n, t h th n tr c nh ng nh ki n ng y x a, v h n ai h t, t h th n v b n th n m nh h a ra ch hi u g v tinh th n, con ng i, c i h n c a T y Nguy n c a n i m nh c sinh ra v l n l n su t 18 n m qua T i bi t ch c l m nh s c cu n s ch n y l i v o m t ng y n o kh ng xa, khi m nh ng hi u bi c xong cu n s ch n y, t i l ng ng i i v x u h T i t h th n v i v n ki n th c h n h p c a m nh v m nh t m nh c sinh ra, t h th n tr c nh ng tri t l s ng h i h t c a b n th n, t h th n tr c nh ng nh ki n ng y x a, v h n ai h t, t h th n v b n th n m nh h a ra ch hi u g v tinh th n, con ng i, c i h n c a T y Nguy n c a n i m nh c sinh ra v l n l n su t 18 n m qua T i bi t ch c l m nh s c cu n s ch n y l i v o m t ng y n o kh ng xa, khi m nh ng hi u bi t v n i m nh sinh ra b t u c x y th m, b t u c vun p, ch kh ng ph i c m nh n b ng m t c i u thi u hi u bi t v tr n tr i nh th n y T i c nhi u cu n s ch v H N i, c ng t ng m y m i ch n y ch kia S i G n, u c ng r ng d n th n v o h t m nh hi u c v n h a, con ng i, hi u c c i h n c a n iNh ng ngay t i ch nh m nh t l m t ph n m u th t c a m nh, l m t ph n linh h n c a m nh, t i l i ch a bao gi can m t m hi u c cu n s ch n y, t nhi n t i l i i hi u th m v ch nh m nh, v t nh c ch, suy ngh , b n ch t con ng i c a m nh C nh ng n i s v h nh u c vi t l i, v gi th n th nh hi n th c T y Nguy n, l n i s khi r ng b t n ph , l n i s khi ng i ng b o b Kinh h a , l n i s v m t T y Nguy n gi ang che m t thi n h Tri t l s ng c a ng i T y Nguy n, c a n i r ng, c a t ng d n t c gi p t i tr l i c u h iTuy y kh ng ph i l cu n s ch i s u v o nghi n c u, nh ng ch ng s ch i l c n i dung c ng b tr ng l p v n c gh p t nhi u b i ng n, nh ng t i ngh y l m t cu n s ch kh i u cho ai b t u mu n t m hi u v T y Nguy n, hay ai v t nh tr ng ti ng s t v i m nh t n ng gi n y r i sau , c ng l c c th nh ng cu n s ch c gi i thi u trong cu n t p chuy n v nghi n c u d n t c h c nhi u h n nh Ch ng t i n r ng, hay Ng i Ba Na Nh ng h n h t, l c ng l c tr i nghi m nh ng g c c trong cu n s ch b ng m t i m t tinh anh, m t tr i tim r ng m , v m t c i u s ng su t tr n nh ng a i m c nh c t i, nh ng con ng i c k l i

 6. says:

  M nh c m t duy n n kh ng ng v i T y Nguy n Nh ng ng y h chang chang n m c a n m 2018, m nh nh nh in ng t Pleiku n Krong Pa l p l nh nh v ng V ng cam m u t V ng r c m u hoa d qu V v ng n hoang ho i m u c a n ng h Con ng l c n o c ng l p lo ng b c h i, gi ng nh nh ng ng i i trong sa m c th y tr c m t l c o xanh t i v i m t h n c l n Con ng m nh i qua bao l n Nh ng ch a bao gi c th t ng t ng m nh s g p m t T y Nguy n kh ng ng t ng o tr ng M nh c m t duy n n kh ng ng v i T y Nguy n Nh ng ng y h chang chang n m c a n m 2018, m nh nh nh in ng t Pleiku n Krong Pa l p l nh nh v ng V ng cam m u t V ng r c m u hoa d qu V v ng n hoang ho i m u c a n ng h Con ng l c n o c ng l p lo ng b c h i, gi ng nh nh ng ng i i trong sa m c th y tr c m t l c o xanh t i v i m t h n c l n Con ng m nh i qua bao l n Nh ng ch a bao gi c th t ng t ng m nh s g p m t T y Nguy n kh ng ng t ng o tr ng s a hoa c ph , kh ng xanh m t b ng h ti u v nh ng h ng cao su k o d i n t n ch n tr i Nh c a ng b o y kh ng c ch qu xa nhau V y m i m i, i m i m i c th g p m t ng i n i c ti ng Kinh Ng i y d n o n c a m nh v o nh C n nh s s i v lu n ph i c i u khi i qua ng ng c a Tr n v ch nh g n ng xuy n ch o c treo m t c y n chapi Ch b o gi ch ng m y ai thi t ch i v bi t ch i n n a L tr b bu n l ng i u xa l m Nh ng ng i l i ch c ao m t c n m a r o Ch ng ai ch i n a u

 7. says:

  Tuy n t p c c b i b t k c a Nh v n Nguy n Ng c, hay Nguy n Trung Th nh C ng nh R ng X Nu hay t n c ng l n, Nguy n Ng c l nh v n c a T y Nguy n c C c b n t i tr n y hi u r v T y Nguy n, v c i ngu n c a s s ng Nh ng ngo i hi u v l ch s , a l , phong t c, Nguy n Ng c c n gi p ng i c hi u v nh n t nh th th i i, c i ng sai H a ra th ch ng ta th ng nghi ng v m c v n minh c khi l i c n v n minh h n, c i v n minh c i ngu n, v n minh t b n th n n Tron Tuy n t p c c b i b t k c a Nh v n Nguy n Ng c, hay Nguy n Trung Th nh C ng nh R ng X Nu hay t n c ng l n, Nguy n Ng c l nh v n c a T y Nguy n c C c b n t i tr n y hi u r v T y Nguy n, v c i ngu n c a s s ng Nh ng ngo i hi u v l ch s , a l , phong t c, Nguy n Ng c c n gi p ng i c hi u v nh n t nh th th i i, c i ng sai H a ra th ch ng ta th ng nghi ng v m c v n minh c khi l i c n v n minh h n, c i v n minh c i ngu n, v n minh t b n th n n Trong t c ph m, n i b t tr n c l c ch t c gi cao r ng, t c ng c a r ng v i ng i T y Nguy n, ng th i c nh t nh nh ng con ng i d i xu i ang ng y c ng kh ng bi t s r ng Ngo i ra, c n c t nh ng i, kh ng ch nh ng con ng i T y Nguy n, m c nh ng con ng i t ng s ng, t ng y u v d n tr th nh m t ng i con c a T y Nguy n R ng m , m m l m

 8. says:

  T i kh ng bi t t i nh ng con ng i ngh s ch nh t i v ng t m nh s ng ng l m t i u thi u s t l n c a m nh.Nh ng con ng i ngh s th ch chu du v lang b t, nh ng con ng i s ng ngh thu t n bao gi ng i ta m i th i l m m o m v tr l i s nguy n th y cho ngh thu t nh C c b n t i tr n y v ang l m r t t t vi c n y

 9. says:

  Gi m c cu n n y tr c chuy n th m T y Nguy n c a m nh th c l h nh nh T y Nguy n s hi n l n r t kh c Nhi u tri t l s ng c kh o l o a v o t ng c u ch l i k c a b c Nguy n Ng c c m th y r t th m.

 10. says:

  B c Ng c gi p t i c 1 s t n tr ng ho n to n m i v i v n h a b n a c a c c t c ng i T y Nguy n T n tr ng, c m ph c, y u m n c i c ch m h k t n i v i t nhi n, v i nhau, v i cu c s ng.Mong l nh ng v p nh v y s c ng y h i sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *