Wróżenie z wnętrzności PDF/EPUB Ð Wróżenie z

Wróżenie z wnętrzności PDF/EPUB Ð Wróżenie z
  Wróżenie z wnętrzności PDF/EPUB Ð Wróżenie z w poszukiwaniu mitologii ycia."/>
 • Hardcover
 • 234 pages
 • Wróżenie z wnętrzności
 • Wit Szostak
 • Polish
 • 19 July 2018

Wróżenie z wnętrzności☀ [PDF / Epub] ★ Wróżenie z wnętrzności By Wit Szostak ✍ – Essayreview.co.uk Ka dy cho raz chcia odej zostawi wszystko, odwr ci si i znikn Mateusz porzuca b yskotliw karier i zamieszkuje na dworcu kolejowym Jego brat B a ej od dwudziestu lat nie wypowiedzia ani s owa Ale nic n Ka dy cho raz chcia odej zostawi wszystko, odwr ci si i znikn Mateusz porzuca b yskotliw karier i zamieszkuje na dworcu kolejowym Jego brat B a ej od dwudziestu lat nie wypowiedzia Wróżenie z Kindle - ani s owa Ale nic nie jest takie, jak si z pocz tku wydaje Dworzec Mateusza jest r dziemnomorsk will , zatopionym w r d beskidzkich las w schronieniem dla ludzi i bog w A milcz cy B a ej szeptem opowiada tajemnicz histori o odej ciach i powrotach To opowie o dw ch braciach i Marcie, bogini Po wiatowa, pe na niedopowiedze i pulsuj cego erotyzmu wyprawa w poszukiwaniu mitologii ycia.


About the Author: Wit Szostak

Wit Szostak pseudonim, ur to polski pisarz, z wykszta cenia doktor filozofii, absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej Mieszka w Krakowie Cz onek Towarzystwa Tischnerowskiego i mi o nik tw rczo ci Tolkiena Jest Wróżenie z Kindle - znawc muzyki ludowej, od kilku lat zapisuje nuty ostatnich skrzypkow ludowych, gra na skrzypcach, g lach i dudachJako autor debiutowa w roku opowiadaniem K opoty z b aznem zamieszczonym w Nowej FantastyceJak sam m wi, u ywa pseudonimu nie po to, by si ukrywa , lecz aby zasygnalizowa , e rozgranicza r ne dziedziny swoich zainteresowa , jako e pod swoim prawdziwym nazwiskiem publikuje teksty dotycz ce filozofii.


10 thoughts on “Wróżenie z wnętrzności

 1. says:

  Bardzo lubi powie ci Wita Szostaka, cho niemal ka da jest napisana innym stylem, raczej nie s do siebie podobne ani j zykowo, ani tematycznie Ta powie jednak przypomina a mi troch Wichry Smoczog r, mo e odrobin przez miejsce akcji g ry ale przede wszystkim przez gaw dziarski ton Pi kna historia o rodzinie, o mi o ci, o trudnych wyborach i niezrozumia ych wyborach Tak e o przebaczeniu i zmianie Polecam czyta si szybko i atwo.

 2. says:

  Zupe nie niedawno przeczyta em dwie poprzednie ksi ki pana Szostaka wydane w serii Kontrapunkty, i jednym z licznych ich plus w by o to, jak bardzo pozycje by y od siebie r ne Jakby pisane przez innych tw rc w wietnie w tej koncepcji uk ada si powie najnowsza Wr enie z wn trzno ci , kolejny raz kompletnie inna, znowu co zupe nie nowego To bardzo ciekawa ksi ka, kt ra sk ada si z wielu element w ju i tak nietypowych, i razem tworz one co mocno wybijaj cego si z t umu Nie chc Zupe nie niedawno przeczyta em dwie poprzednie ksi ki pana Szostaka wydane w serii Kontrapunkty, i jednym z licznych ich plus w by o to, jak bardzo pozycje by y od siebie r ne Jakby pisane przez innych tw rc w wietnie w tej koncepcji uk ada si powie najnowsza Wr enie z wn trzno ci , kolejny raz kompletnie inna, znowu co zupe nie nowego To bardzo ciekawa ksi ka, kt ra sk ada si z wielu element w ju i tak nietypowych, i razem tworz one co mocno wybijaj cego si z t umu Nie chc napisa , e to eksperyment, albo zabawa, bo takie okre lenia wydaj si zbyt pretensjonalne w opisie prozy Wita Szostaka To sprawnie stworzona koncepcja, skutecznie zrealizowany efekt pewnego pomys u.Narratorem ksi ki jest B a ej, m czyzna, kt ry yje zupe nie zamkni ty sam w sobie, dos ownie Jest niezwykle wci gaj cym poznawanie my li bohatera, kt ry m wi tylko do siebie, zarazem do nas, ale znacznie bardziej do siebie Zdecydowa si co nieco powiedzie , i tak poznajemy jego brata bli niaka wraz z on , kt rzy z B a ejem zamieszkuj opuszczony, odkupiony od PKP dworzec kolejowy, gdzie na po udniu kraju, w okolicy g r Narrator jest jak osoba chora oczywi cie traktuj c jego stan wedle norm przyj tych przez spo ecze stwo Nie m wi, nie odzywa si , nie reaguje na wiele dziej cych si wok niego spraw cho m wi , reagowa , kocha , poznawa , y Zatem pewnie jest chory.Si ksi ki pr cz samego opisu bardzo ludzkich bohater w niby nieprzeci tnych, zar wno Mateusz jak i Marta to zdecydowanie ludzie, kt rych mo na nazwa ekscentrykami , albo po prostu artystami , a jednak podobnych do nas si jest tak e pragnienie poznania genezy tego nietypowego sposobu zachowania si B a eja Takie bardzo proste pragnienie, prostackie, i nagle czytelnik czuje si jak ta baba z pierwszego pi tra, co na parapecie uk ada poduszeczk i gapi si ca ymi dniami na s siad w i ich ycie I zaczynamy inaczej patrze na B a eja, tak samo inaczej zaczynamy widzie Mateusza, Mart i ich ycie na dworcu z fontann , w r d od lat nieu ywanych tor w kolejowych, ze star ad porzucon gdzie obok Im dalej, tym mniej my limy jak normalny cz owiek, a coraz bardziej stajemy si kim innym, niejako rozumiej c ich wygl daj ce na niezrozumia e ycie.Je li jednak traktowa B a eja jako osob faktycznie chor , chor rzecz jasna psychicznie w wczas Wr enie z wn trzno ci staje si niebrzydkim, a nawet bardzo adnym opisem cz owieka cierpi cego, interesuj c interpretacj tego, co by mo e pacjent prze ywa spos b widzenia wiata i samodzielne t umaczenie swojej odmienno ci jest chwilami wr cz atrakcyjne.To nie jest ksi ka tak pi kna jak Oberki do ko ca wiata , nie jest te tak uniwersalna i nawet lekka i przyjemna jak Sto dni bez s o ca To kolejny raz co nowego, lektura zdecydowanie trudniejsza, momentami m cz ca te powt rzenia B a eja, zdania wielokrotnie z o one z licznymi przecinkami i orzeczeniami, zdaj ce si manierycznymi opisy ycia z punktu widzenia szlachetnego cierpienia , lektura, kt r dobrze jest od o y , a nie kontynuowa na si , da sobie chwil przerwy Bo jest to ksi ka jednocze nie tak pisana, e zwyczajnie nie da si jej nie sko czy , i powr t do przerwanej lektury nast pi szybko, ciekawo B a eja, jego rodziny i ostatnich s w powie ci jest ogromna

 3. says:

  ycie pe ne jest napi Czasami przekraczaj one warto krytyczn , my limy sobie wtedy, e mamy do , e najlepiej wyjecha w Bieszczady, oderwa si od wiata, z ama przymierze z nim zawarte Najcz ciej wtedy bierzemy urlop, nabieramy dystansu Odpoczywamy Jeden z bohater w powie ci Wr enie z wn trzno ci napotyka podobny problem, jego decyzja jednak jest znacznie bardziej radykalna, ni to, co zwyk o si robi Przenosi ca e ycie do samotni, do oddalenia, w pozostawione samemu sobie g ry ycie pe ne jest napi Czasami przekraczaj one warto krytyczn , my limy sobie wtedy, e mamy do , e najlepiej wyjecha w Bieszczady, oderwa si od wiata, z ama przymierze z nim zawarte Najcz ciej wtedy bierzemy urlop, nabieramy dystansu Odpoczywamy Jeden z bohater w powie ci Wr enie z wn trzno ci napotyka podobny problem, jego decyzja jednak jest znacznie bardziej radykalna, ni to, co zwyk o si robi Przenosi ca e ycie do samotni, do oddalenia, w pozostawione samemu sobie g ry.Autor pozycji, Wit Szostak, to umiej tny tw rca potrafi cy zgrabnie dotkn tkanki ycia na, kt r sk adaj si otaczaj ce nas problemy i w tpliwo ci Jednak szczeg lnie pochwali go nale y za jedn rzecz Rozpi t na ca tw rczo wizj literack Jak wspomnia w jednym z wywiad w, pragnie w ka dej ksi ce by inny, stanowi inny g os W przypadku Wr enia z wn trzno ci nie jest inaczej W stylu dominuje inno , ci ar, g sto , lepko i mrok Obecny jest r wnie , jak to u Wita Szostaka, muzykalny rytm.W Po wiatowie, na skraju wiata, na opuszczonym dworcu, b d cym domem nie domem, yje trzech ludzi M dry brat Mateusz, najwa niejsza z postaci, eks rze biarz pozbawiony nawyk w czy jakichkolwiek przyzwyczaje konstytuuj cych jego wi ze wiatem, trwa w wiecznej walce z przesz o ci i tym, kim by uprzednio Towarzyszy mu ona Marta, niezwyk a posta przypominaj c Gaj , Matk Ziemi , malarka, kt ra w sztuce transformuje w asne demony Opiekuj si oni B a ejem, narratorem, postaci skierowan do wewn trz B a ej odrzuci j zyk, d y do ja ni, do prawdziwego wn trza Jest czujnym obserwatorem Zapad si we wn trzu w stopniu tak wielkim, e ci ko odnale w nim rzeczywistego cz owieka, staje si przezroczysty, niemal niezauwa alny, nieludzki.Nie dajmy si zwie , nawet je li Po wiatowo jest umieszczone w Beskidach co mo e by intertekstualn gr i wykorzystaniem motywu g r jako przystani samotno ci to tematycznie jest ko cem wiata Nie trafiaj tam przypadkowi ludzie, a jedynie ci, kt rzy zostan do niego zaproszeni i swoja droga, poszukuj cy Po wiatowo b d c miejscem nieuko czonym, budowanym, lecz nie zbudowanym, znajduje si w specyficznym miejscu w skali kosmicznej Na uboczu Niekompletno wyzwala niesamowito Jest progiem tego, co znane i tego, co nieznane Symbolizuje Inno I tak zar wno mieszkaj cy na dworcu, jak i przyje d aj cy Fryderyk, Sara, przyjaci ki Marty i Mateusza nie egzystuj dla samego egzystowania, lecz egzystuj ku czemu , maj motywacj znale si w a nie tam Miejsce i zarysowana przestrze staj si kluczem do rozwi zania trapi cych ich przypad o ci.Centralnym punktem rozwa a autora staje si wi c zderzenie dw ch idei tego, co wewn trz, i tego, co na zewn trz Konflikt wewn trza z zewn trzem Stosunki mi dzy nimi panuj ce Nasze wewn trze cz sto okre lamy mianem ducha, duszy, rozumu, intelektu a zewn trze mianem woli Szostak postanawia p j g biej Wn trze to r wnie my lenie do wewn trz, my lenie w kierunku ja ni, i konsekwentnie dalej, zewn trze jest my leniem na zewn trz, w kierunku innych ja ni, obcych ja ni Zewn trze jest interpersonalizacj Byciem bytem rozpi tym mi dzy sob a innych.Granic , progiem oddzielaj cym dwie rzeczywisto ci staje si j zyk W dialogu z w asn ja ni , j zyk jest nam niepotrzebny, komunikacja odbywa si w my lach, poza medium Kiedy jednak kierujemy si na zewn trz, j zyk staje si konieczny i niezb dny Bez niego nie jeste my w stanie przed u y swojej woli, pozostajemy uwi zieni w sferze w asnej fizyczno ci, nie jeste my w stanie odcisn pi tna na wiat.J zyk jest tu rozumiany jako wi cej ni czynno m wienia, mamy do czynienia z szeregiem znak w, symboli, rzeczywisto ci quasi j zykowej, kt ra s u y do komunikacji interpersonalnej Milczenie r wnie jest j zykiem, co jest tu znamienne Nie m wi c nic przekazujemy znaczenia Mateusz i Marta sp dzaj wieczory popijaj c wino i wsp lnie milcz c Nie warto wiele m wi , bo im wi cej m wimy, tym nasze s owa trac warto Nie s w stanie zachowa si y naszych uczu i prze y Warto ci Bohaterowie obawiaj si tego i zachowuj s owa W tym kontek cie nale y rozpatrywa narratora B d c cichym obserwatorem, fanatykiem j zyka wewn trznego, fanatykiem nie j zyka, mo e si ga ku g bszym pok adom osobowo ci, nie trac c przy tym absolutnie niczego Pos uguje si s owami niewypowiedzianymi.Pe na niewyja nionych tajemnic fabu a stanowi jedynie pretekst co ciekawe, to rzecz wyra nie zaznaczona w kontek cie wyboru moich ostatnich lektur Z tych ciekawszych w tk w mo na wspomnie o historii ojca Mateusza i B a eja, bohatera narodowego, nie mog cego wyswobodzi si z kr gu historii, wiecznie odbijaj cego si od symbolicznej Troi i Itaki Innym ciekawym motywem jest wykorzystanie dworca Po wiatowa do stworzenia mitologicznej przestrzeni dla dzieci wspomnianej uprzednio pary Sama mitologizacja jest tu bardzo silna, a w krok za ni towarzysz jej atmosfera niesamowito ci i toska ski genius loci.Tytu owe wr enie z wn trzno ci jest pr b zajrzenia w g b ludzkiego ducha, w g b ludzkiej osobowo ci B a ej obserwuje zachowuje ludzi, kt rych do wiadcza i cho ca y czas nazywa siebie g upim nie spos b nada mu tytu g upca czy b azna Jest m dry, w egoistycznym skierowanym do siebie , wewn trznym kontek cie Za g upot mo na jedynie uzna jego stosunek do zewn trzno ci, relacji z lud mi Widzi zmagania ludzkiego wn trza z zewn trzem, ich pora ki, pr by poradzenia sobie z g boko skrywanymi l kami i w tpliwo ciami, kt re rzucaj si na to jak yjemy, projektuj w ich ywot.Czy nie przypomina to czego Czy wspomnianego B a eja mo emy widzie jako autora Pisarza trwaj cego w dzia aniu Pisarza tworz cego narracj Schematy fabularne Kiedy to robi, przekracza granice tego co zwyk o si uwa a za cz owieka, zapada si w sobie, jednoczy z ja ni Si ga g boko, chce wydoby tre na zewn trz i przela j na papier Zaczyna wr y Wr y z wn trzno ci Z swoich wn trzno ci, kt re promieniuj na zewn trz Na ca y pozosta y wiat Wr enie z wn trzno ci przestaje by jedynie opowie ci o samotno ci, o ludzkich l kach , o pragnieniu zerwania ze wiatem, ale r wnie pokr cona histori o autorze i technice stwarzania.https www.facebook.com kreatywnewizje

 4. says:

  Wyszeptany monolog, cz cy narratora z zewn trzno ci Bo wycofa si pewnego dnia do swojego wn trza Wn trzno ci metaforyczne, symboliczne, rzeczywiste co to siniej cymi plamami naznaczaj sk r , ba, nawet narodowe godnie reprezentuj ce Rodzinne ustawienie w wersji 1 1 Pozdrawiam pana Berta Hellingera.Je eli recenzja wydaje si dziwaczna, to przepraszam Po takiej powie ci trudno si powstrzyma.

 5. says:

  Zach ysn am sie pocz tkiem Proza na granicy poezji Przyjemne w czytaniu, magiczne Pi knie opisane rodzinne relacje Koniec s abszy ale i tak warto bo ta ksi ka jest po prostu inna I dla samej odmienno ci wg mnie warto.

 6. says:

  wietna ksi ka, intryguj ca i inspiruj ca Dobrze si bawi am przypadkami Srebronia z poprzedniej, ale ta to co zupe nie innego Na serio i pi knie Mia am te wra enie, czytaj c, e napisa a to kobieta A nie napisa a przecie Chapeau bas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *