Hardcover ✓ Naslouchač PDF/EPUB Á

Hardcover ✓ Naslouchač PDF/EPUB Á
  IGNOU books 2019 In Hindi Online PDF Free polovinu chr n t t, kter erp energii ze zvl tn ho nerostu zvan ho sklenit V bl zkosti t tu ije n rod sklena , kte jako jedin dovedou sklenit t it Plat v ak za to vysokou da Nejen e energetick pole t tu odkazuje sklena e k ivotu v t m st edov k ch podm nk ch, t ba sklenitu zp sobuje mnoho nemoc a znetvo en Nav c byli sklena i zotro eni lidmi z n inT in ctilet Ilan se jako jedno z m la d t narodila bez deformac Aby nebyla odvedena od sv rodiny, od d tstv se vyd v za chlapce a skr v se v h bitu s maskou, kter mus sklena i nosit na znamen pod zenosti D ky sv schopnosti naslouchat sklenitu se za n u it sklena sk m brusi emJej dar je tak v jime n , e si ji vybere s m kapit n p tadvac tky, dru iny bojovn k , je m za kol chr nit sklen sk m sta p ed nebezpe n mi tvory zrozen mi z otr ven ho vzduchu za t tem, kter m sklena i kaj NastereaIlan v , e mus za ka dou cenu uchr nit sv tajemstv P ed p tadvaceti bojovn ky, nep teli, kte zotro ili jej lid P esto se nedok e ubr nit, postupn se s mu i sbli uje a zji uje pravdu, kter byla sklena m po cel l ta tajena."/>
 • Hardcover
 • 374 pages
 • Naslouchač
 • Petra Stehlíková
 • Czech
 • 05 June 2019

Naslouchač[Reading] ➾ Naslouchač Author Petra Stehlíková – Essayreview.co.uk Origin ln esk fantasy z fascinuj c ho temn ho sv taPo Velk v lce je sv t rozd len na dv sti, jedna je obyvateln a druh je zamo en jedovat mi plyny Obyvatelnou polovinu chr n t t, kter erp energii ze z Origin ln esk fantasy z fascinuj c ho temn ho sv taPo Velk v lce je sv t rozd len na dv sti, jedna je obyvateln a druh je zamo en jedovat mi plyny Obyvatelnou polovinu chr n t t, kter erp energii ze zvl tn ho nerostu zvan ho sklenit V bl zkosti t tu ije n rod sklena , kte jako jedin dovedou sklenit t it Plat v ak za to vysokou da Nejen e energetick pole t tu odkazuje sklena e k ivotu v t m st edov k ch podm nk ch, t ba sklenitu zp sobuje mnoho nemoc a znetvo en Nav c byli sklena i zotro eni lidmi z n inT in ctilet Ilan se jako jedno z m la d t narodila bez deformac Aby nebyla odvedena od sv rodiny, od d tstv se vyd v za chlapce a skr v se v h bitu s maskou, kter mus sklena i nosit na znamen pod zenosti D ky sv schopnosti naslouchat sklenitu se za n u it sklena sk m brusi emJej dar je tak v jime n , e si ji vybere s m kapit n p tadvac tky, dru iny bojovn k , je m za kol chr nit sklen sk m sta p ed nebezpe n mi tvory zrozen mi z otr ven ho vzduchu za t tem, kter m sklena i kaj NastereaIlan v , e mus za ka dou cenu uchr nit sv tajemstv P ed p tadvaceti bojovn ky, nep teli, kte zotro ili jej lid P esto se nedok e ubr nit, postupn se s mu i sbli uje a zji uje pravdu, kter byla sklena m po cel l ta tajena.


About the Author: Petra Stehlíková

Vystudovala st edn zdravotnickou kolu obor zdravotn laborant Vyst dala n kolik zam stn n , naposledy pracovala jako hotelov recep n Sv knihy nejprve vyd vala vlastn m n kladem nap trilogie Zrozena z popela V roce j v nakladatelstv Host vy el rom n Nasloucha , kter se setkal s velmi pozitivn m p ijet m Stejn nad en ohlas ten si z skalo i jeho pokra ov n Faja Nasterea je t et m d lem pl novan pentalogie.


10 thoughts on “Naslouchač

 1. says:

  J se esk fantasy dost boj m a popravd d v m v c p ednost zahrani n produkci Pades t zlat ch bludi k ale te virtu ln pos l m v em, kte do m posledn m s ce kopali s t m, e si mus m p e st Nasloucha e Proto e wow Nebudu v bec zast rat, e jsem z toho p ekvapen jako bl zen, proto e krom toho, e je ta kn ka m stn , tak m nav c hodn mladou hlavn hrdinku p b h za n jej m narozen m a kon , kdy je j 13 let , prost jsem si nebyla v bec jist , jestli mi tohle bude makova J se esk fantasy dost boj m a popravd d v m v c p ednost zahrani n produkci Pades t zlat ch bludi k ale te virtu ln pos l m v em, kte do m posledn m s ce kopali s t m, e si mus m p e st Nasloucha e Proto e wow Nebudu v bec zast rat, e jsem z toho p ekvapen jako bl zen, proto e krom toho, e je ta kn ka m stn , tak m nav c hodn mladou hlavn hrdinku p b h za n jej m narozen m a kon , kdy je j 13 let , prost jsem si nebyla v bec jist , jestli mi tohle bude makovat Pet e Stehl kov se poda ilo vymyslet a hlavn popsat skv l fantasy sv t a celou knihu napsat kr sn plynule a lehce tak, e v m nakonec bude p ipadat docela komorn D je se toho v n sice dost, ale nebombarduje v s tam jeden zvrat za druh m U m m ve te ce druh d l a hned jdu na n j

 2. says:

  D v m 4,5 bylo to fam zn

 3. says:

  V born Vynikaj c asn Mo n se pt te pro tu tedy vid m jen 4 hv zdy Proto e st le nezvl d m spojen t m fantasy a dystopie Pot ebuju as D A v druh m d le mi snad v echno bude jasn a u nebudu frf at O ek vejte videorecenzi

 4. says:

  Neviem ako to ti bratia Cesi robia ale fantasy takychto kvalit by som od nich necakala Ako nadseny milovnik fantasy pri tejto knihe moja dusa zaplesala Dokonale vytvoreny svet, postavy, jazyk 25 a ludia z nizin dokonale zahaleni ruskom tajomstva, uff modlim sa nech sa autorke podari udrzat kvalitu Jedina smola je, ze tato kniha ma velky potencial byt sfilmovana, avsak asi tazko najde cloveka co by taketo veldielo vedel v nasich koncinach sfilmovat tak ako by mu prinalezalo Cely cas som mala Neviem ako to ti bratia Cesi robia ale fantasy takychto kvalit by som od nich necakala Ako nadseny milovnik fantasy pri tejto knihe moja dusa zaplesala Dokonale vytvoreny svet, postavy, jazyk 25 a ludia z nizin dokonale zahaleni ruskom tajomstva, uff modlim sa nech sa autorke podari udrzat kvalitu Jedina smola je, ze tato kniha ma velky potencial byt sfilmovana, avsak asi tazko najde cloveka co by taketo veldielo vedel v nasich koncinach sfilmovat tak ako by mu prinalezalo Cely cas som mala v hlave ako asi vyzeraju ich odevy a podobne, proste toto si jednoducho ziada sfilmovanie Odproucam vsetkymi desiatimi

 5. says:

  Hm, tak nev m Vystav n sv t je ur it origin ln a na esk pom ry to nenplnpatn fantasy a na tu nebety nou nudu Postavy jsou mdl , nezaj mav a asto a ten i protivn P b h je prost jiskry a p ekvapen Cel kniha p sob jako glorifikovan vod, u n j nav c nic nenasv d uje tomu, e se n co v dal m d le zlep Fakt zklam n , ekal jsem mnohem, mnohem lep z itek po v ech t ch nad en ch 5 recenz ch na Datab zi knih.

 6. says:

  Zaj mav , velice zaj mav I p esto, e se tam nic moc ned lo, tak jsem hltal ka d slovo Origin ln m promy len m post apo fantasy sv tem si m autorka naprosto z skala Rozhodn v em doporu uju.

 7. says:

  Wow Idem hne na dvojku recenzia v priebehu p r dn na blogu

 8. says:

  Mo n p jdu trochu proti proudu, ale kdy j to v eobecn nad en z t to knihy prost nemohu sd let Hlavn k men razu je pro m to, e se p b h odehr v v jak si postapokalyptick budoucnosti na eho skute n ho sv ta Po h ebeni poho , kdysi zn m ho jako Ural, se t hne neviditeln v podstat magick bari ra, kter chr n Evropu p ed jedovat mi mra ny, hal c mi n kdej Sibi Mo i se tato mra na nezn mo pro vyh baj Pod horami stoj et z m st, ob van ch p ev n n rodem sklena Ti si Mo n p jdu trochu proti proudu, ale kdy j to v eobecn nad en z t to knihy prost nemohu sd let Hlavn k men razu je pro m to, e se p b h odehr v v jak si postapokalyptick budoucnosti na eho skute n ho sv ta Po h ebeni poho , kdysi zn m ho jako Ural, se t hne neviditeln v podstat magick bari ra, kter chr n Evropu p ed jedovat mi mra ny, hal c mi n kdej Sibi Mo i se tato mra na nezn mo pro vyh baj Pod horami stoj et z m st, ob van ch p ev n n rodem sklena Ti sice ivo , zotro eni lidmi z n in , ale z rove jsou tak jedin , kte dok pracovat s v podstat magick m nerostem jm nem sklenit a ovl dat energii, j obsahuje A t mto sv tem putuje mladi k sklena ka vyd vaj c se za kluka , kter doprov z skupinu mocn ch v le n k , vyzbrojen ch v podstat magick mi sklenitov mi me i Hm Kdyby t eba lo prost o fantasy, kdyby se to cel odehr valo na jin planet , anebo alespo v n jak alternativn realit , tak ne eknu ani popel Ale takhle to na m zkr tka p sob no, divn.Hlavn zpo tku jsem tak m l probl m s autor in m stylem P i el mi takov nejist , rozkol san a m sty i vylo en jazykov neobratn vlastn jsem a doned vna il v domn n , e se mus jednat o prvotinu za naj c spisovatelky Pravda, asem se text po jazykov str nce v cem n srovnal anebo jsem si mo n zvykl a p estal si toho v mat.Z hlediska postav Hlavn hrdinka je moc p kn vykreslen , iv , vnit n propracovan S ostatn mi postavami u to tak slavn nen Obzvl drsn v le n ci z p tadvac tky tedy kdy nepo t m ty, kte tu jsou jen do po tu ob as p sob dojmem, e prost edek, kter m si prodlu uj ivot, obsahuje tak v t ne mal mno stv estrogen Z hlediska d je No, ono je to v podstat jenom putov n a seznamov n se s prost ed m, nic moc jin ho tu nen Hodn tajemstv , z had, ot zek Ale odpov di dn Ty p inese a dal d l Tedy mo n.Na druhou stranu, i kdy knihu kritizuji, nemysl m si, e by byla vylo en patn jinak bych ji odlo il Po rozpa it m za tku jsem se do kal ady hodn emotivn ch sc n a vypjat ch moment , tak e zase a tak nespokojen jsem ve fin le nebyl Ba ani dn lovestory, kter jsem se tolik ob val, se nekonala j dro d je se ostatn odehr v b hem n kolika m s c , a tak je hlavn hrdince po d jenom t in ct A v te co Jsem klidn ochoten d t anci i dal mu d lu v dy co kdy v n m autorka p ece jen vysv tl to, co nevysv tlila tady

 9. says:

  Za tek byl sice dost zdlouhav a dlouho jsem se nemohla v bec za st, ale naprosto obdivuji jak dokonale m la autorka promy len cel sv t a ka di ky mal detail A v druh polovin , kdy se to kone n rozjelo, jsem se par dn za etla a ani nev d la, jak jsem se tak najednou ocitla na posledn stran A taky jsem marn doufala, e objev m je t alespo jednu dal kapitolu, proto e takov konec. proboha, nev m, jak vydr m ek n na dal d l

 10. says:

  Po kat Co e Ty jsi jako je t ne etl Nasloucha e No.zat m ne A to si jako k ten No Tak jak je mo n , e jsi je t nem l v ruce asn ho Nasloucha e od b je n autorky Petry Stehl kov J.j ale dn ale SEDNOUT a ST Po kat Co e Ty jsi jako je t ne etl Nasloucha e No.zat m ne A to si jako k ten No Tak jak je mo n , e jsi je t nem l v ruce asn ho Nasloucha e od b je n autorky Petry Stehl kov J.j ale dn ale SEDNOUT a ST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *