Về nhà MOBI Á Paperback

Về nhà MOBI Á Paperback
  Về nhà MOBI Á Paperback c nh kh ng khiu c a c y g o r ng h t l ang in b ng tr n n n tr i tr ng nh ho ng h n C con chim s nh u tr n ng d y i n c ng ngang t nh t sang khu nh t ng c l u lo m t m nh r t l u r i s xu ng s n xi m ng ti p t c l u lo, ch n nh y nh y vui vTi ng kinh c vang vang Kh ng gian y tr n m t th t i kh ng th t B t u t nh ng b c ch n b ng , h o h c nh ng c ng n c i, c c trong M t m nh Ch u u, t c gi , ng i ph n k chuy n, trong Xuy n M b n ch i qua nhi u ch ng ng y nh c nh n, t m tr ng d c ngang n c M V i t p s ch n y, c ti p t c h nh tr nh a chi u, ph c t p, c trong n i t m l n gi a nh ng d m d i a l , sau nh ng t n th ng v s h i V nh , v i c ch t ng thu t c th v trung th c tra v n n t n c ng, ch nh l t truy n v m t c t nh, m t con ng i kh ng m t m i truy t m nguy n nh n c a h nh ph c v b t h nh, h ng nh n th y c i ch n b n lai di n m c c a ch nh m nh, l i b nh an c t b c, sau bao nhi u au kh , v , tr n con ng v nh."/>
 • Paperback
 • 395 pages
 • Về nhà
 • Phan Việt
 • Vietnamese
 • 08 June 2018

Về nhà➸ Về nhà Free ➮ Author Phan Việt – Essayreview.co.uk Chi u gi m t, t i kh ng v o Tam B o m ng i ngo i th m nghe i ch ng t ng kinh T ch ng i, t i th y anh th s n ng phun nh v ng l n c c t ng T L Gi Na, ph a sau l c y i tr y hoa v v t qua b n ngo i t ng c Chi u gi m t, t i kh ng v o Tam B o m ng i ngo i th m nghe i ch ng t ng kinh T ch ng i, t i th y anh th s n ng phun nh v ng l n c c t ng T L Gi Na, ph a sau l c y i tr y hoa v v t qua b n ngo i t ng ch a l nh ng c nh kh ng khiu c a c y g o r ng h t l ang in b ng tr n n n tr i tr ng nh ho ng h n C con chim s nh u tr n ng d y i n c ng ngang t nh t sang khu nh t ng c l u lo m t m nh r t l u r i s xu ng s n xi m ng ti p t c l u lo, ch n nh y nh y vui vTi ng kinh c vang vang Kh ng gian y tr n m t th t i kh ng th t B t u t nh ng b c ch n b ng , h o h c nh ng c ng n c i, c c trong M t m nh Ch u u, t c gi , ng i ph n k chuy n, trong Xuy n M b n ch i qua nhi u ch ng ng y nh c nh n, t m tr ng d c ngang n c M V i t p s ch n y, c ti p t c h nh tr nh a chi u, ph c t p, c trong n i t m l n gi a nh ng d m d i a l , sau nh ng t n th ng v s h i V nh , v i c ch t ng thu t c th v trung th c tra v n n t n c ng, ch nh l t truy n v m t c t nh, m t con ng i kh ng m t m i truy t m nguy n nh n c a h nh ph c v b t h nh, h ng nh n th y c i ch n b n lai di n m c c a ch nh m nh, l i b nh an c t b c, sau bao nhi u au kh , v , tr n con ng v nh.


About the Author: Phan Việt

Phan Vi t t n th t l Nguy n Ng c H ng, sinh n m , t t nghi p i h c Ngo i th ng n m , sau ch sang M h c Cao h c Truy n th ng, t n m n nay, ch l nghi n c u sinh ch ng tr nh ti n s v c ng t c x h i t i H Chicago, M Trong l p tr tu i vi t v n, n u Nguy n Ng c T c coi l hi n t ng trong su t nh ng n m , th Phan Vi t c nh gi l m t trong nh ng i kh t ng c kh n ng ti n b o m t chi u k ch m i cho v n h c Vi t Nam hi n i B n th n Phan Vi t t nh n m nh l nghi n c u sinh v c ng t c x h i nh ng c vi t v n Ch c v ang quy t li t tho t kh i con ng m ch nh b n th n nh n ra Ch p nh n l ng l th v n ch ng c a m nh ch c ch n l b t c ng N m , tr c khi i M h c Cao h c truy n th ng, Phan Vi t m t kh nhi u th i gian chu n b v xin theo h c, b i l th i gian Internet t i H N i v c ng hi m c , v c ng ch ng c m y h c sinh i h c t i M u n m Phan Vi t t t nghi p i h c th t i th ng ch l n ng Trong th i gian M , ch b t u vi t v n, nh ng khi y ch coi vi c tr th nh m t nh v n chuy n nghi p l m t l a ch n kh ng t ng, b i trong quan ni m c a ch l c y nh v n th ng l nh ng ng i m m ng, thi u th c t , i ng c x h i v di nhi n l ngh o Nh ng khi M , b u kh ng kh h c thu t l m cho nh v n nh n ra r ng n u ch vi t th ch c th tr th nh b t c d ng nh v n n o m nh mu n, t y theo n ng l c N m t p truy n ng n Ph phi m truy n gi nh gi i Nh cu c thi V n h c tu i , sau ti u thuy t Ti ng Ng i c ng nh n c s quan t m c a ng o b n c Cu n s ch th c a ch mang t a N c M , N c M xu t b n n m c ng g y c ph n ng t t t b n c Ch a ph i l nhi u t c ph m nh ng c th n i, Phan Vi t ang c nh ng b c i r t quy t li t tr n con ng v n ch ng.


10 thoughts on “Về nhà

 1. says:

  M nh th t m cu n n y tr n Goodreads th kh ng ra suggestion n n c l v s ch qu m i, m nh t t o ra cu n s ch n y lu n.S ch xu t b n h m 31 3 2017, v m nh tham d v mua s ch ngay t bu i ra m t s ch c a ch Phan Vi t h m 27 3 2017.M nh v n nh cu n u ti n m nh c trong b B t h nh l m t t i s n l cu n M t m nh Ch u u Ph n ti p theo l Xuy n M , v cu n V nh n y l cu n th ba, c ng l cu n cu i c ng c a b B t h nh l m t t i s n.H m i ra m t s ch, h u h t c c c u h i t ra M nh th t m cu n n y tr n Goodreads th kh ng ra suggestion n n c l v s ch qu m i, m nh t t o ra cu n s ch n y lu n.S ch xu t b n h m 31 3 2017, v m nh tham d v mua s ch ngay t bu i ra m t s ch c a ch Phan Vi t h m 27 3 2017.M nh v n nh cu n u ti n m nh c trong b B t h nh l m t t i s n l cu n M t m nh Ch u u Ph n ti p theo l Xuy n M , v cu n V nh n y l cu n th ba, c ng l cu n cu i c ng c a b B t h nh l m t t i s n.H m i ra m t s ch, h u h t c c c u h i t ra cho t c gi u xoay quay cu c s ng h n nh n c a ch v anh S n, v c v nh v i nhi u ng i, 2 cu n s ch tr c n i nhi u v s tan v c ng nh cu c li h n c a 2 ng i V i m nh th kh c, t cu n u ti n t i cu n n y, m nh ngh , i u duy nh t t c gi mu n truy n t i ch l h nh tr nh c a ch , trong nh ng th ng ng y c n ch nh cu c h n nh n hai ng i, nh ng p l c t cu c s ng, x h i t l n vai tr c a ng i ph n mu n li h n, n i au c n ph i v t qua khi t nh c m tan v Ch c m nh t c gi l ng i duy nh t xu t hi n, tr th nh trung t m trong ch nh c u chuy n Th ng qua h nh tr nh c nh n y, ch truy n t i nh ng quan ni m s ng, th gi i quan m t c gi , d i h nh h i c a m t ng i ph n Vi t Nam, c ti p c n tri th c ph ng t y, c bi t l nghi n c u chuy n s u v x h i, t i cho ng i c M nh lu n r t th ch c ch suy ngh v a n t nh nh ng kh ng h m m y u, ki n th c nghi n c u chuy n s u nh ng kh ng h kh hi u.Oh nh ng c i s duy n t nh c th n o m cu n cu i c ng n y, ch Vi t l i n i v h nh tr nh t m hi u Ph t gi o Tr ng h p kh ng l i n o t h t Khi m l c c cu n s ch u ti n m nh c ng loay hoay trong mqh v i DT, cu n th 2 c ng l l c ch nh th c chia tay DT, cu n th 3, xu t b n v o ng th i i m m nh c ng ang loay hoay t t m hi u v Ph t gi o.N i v cu n s ch, y ho n to n kh ng ph i cu n s ch gi ng Ph p, c ng kh ng th x p lo i nh m s ch t n gi o, c l c ng kh ng h p v i nh ng ai l ph t t , kh ng h p v i nh ng ng i ch a c ni m v Ph t gi o N h p v i m nh th i i m n y S m h n hay mu n h n c l u kh ng c n ph h p S ch nh nh ng l m, ch l v i c u h i T i sao c a ch Vi t Nh ng c u tr l i c a th y, c u v n mi u t v s ch , s b c, s ng, v nh ng x c ng, m nh ngh l ch n th nh c a ch Vi t.M t cu n s ch hay v ph h p v i m nh trong n m 2017

 2. says:

  L n u ti n c s ch c a t c gi Phan Vi t L i v n gi n d , r r ng, trong s ng C nh ng o n t phong c nh thi n nhi n kh tinh t v d ng t nh v hay Ban u th th y kh ng qu h p d n nh ng r i l i c c i g c cu n m nh i.Tr i nghi m c a ch b c u n v i o Ph t, tu t p v nghi n c u m t ng i ch a T nh c a Vi t Nam M nh kh ng hi u nhi u v ph p m n n y n n th y th t s l l m v i nh ng chuy n t ng qu nhi u kinh, o M u chung trong nh ch a, nh ng chuy n l n ng h u L n u ti n c s ch c a t c gi Phan Vi t L i v n gi n d , r r ng, trong s ng C nh ng o n t phong c nh thi n nhi n kh tinh t v d ng t nh v hay Ban u th th y kh ng qu h p d n nh ng r i l i c c i g c cu n m nh i.Tr i nghi m c a ch b c u n v i o Ph t, tu t p v nghi n c u m t ng i ch a T nh c a Vi t Nam M nh kh ng hi u nhi u v ph p m n n y n n th y th t s l l m v i nh ng chuy n t ng qu nhi u kinh, o M u chung trong nh ch a, nh ng chuy n l n ng h u ph v vong trong c c ch a mi n B c nh th , n h i c m u s c m t n d oan Nh ng v c b n, m nh th y nh ng tr i nghi m v i o Ph t n gi c nhi u i m tr ng kh p v i c u chuy n k c a ch , v vi c Ph t ph p l m t h th ng h p l v khoa h c r nh m ch s ng t ch kh ng ph i huy n b t m linh nh ki u t n gi o t n ng ng, chuy n t m an tr trong hi n t i n y sinh tr tu , v v n t tu t n nguy n h nh, v y ph p b t y nh n, v chuy n nh ng ch ng ng i tr n ng i v tu t p c a m nh ch l th th ch, v ma kh o o b t th nh Ph t o n u kh ng c ma ch ng th kh th nh o N i chung v c b n quy n n y n nh m t quy n s ch v Ph t h c s ng c c u chuy n cho ng i mu n t m hi u Gi ng k i khi h i l tr v tr m bu n, v i ch h i ch n t Nh ng c qua nh ng ch th c u chuy n l i b ng b ng i u m nh c m th y n t ng trong quy n n y l c ch k chuy n cho th y th i r t khi m t n v th nh th c c a ng i k V can m n a Ph i can m m i b y t ph i b y ra m t c ch r r ng nh th tr c m t c gi , b t k nguy c s b l m cho t n th ng M nh bi t nh ng th m nh c ch l m t ph n nh trong nh ng g ch tr i nghi m, v c n k thu t vi t l ch n a Nh ng m nh tr n tr ng s th nh th t v can m m t m c l n c a t c gi M t b n l m ph b nh c a m nh n i r ng, nh ng quy n hay nh t c a Phan Vi t l nh ng t c ph m u ti n, c c truy n ng n C n b y gi , b n th y th t v ng v t c gi c loay hoay v i nh ng b t h nh c nh n c a ri ng m nh, c a nh ng c m x c v c u chuy n v n v t C ch vi t th n d qu , v d d i qu , kh ng x ng t m c a m t t c gi nh th M nh ch a c c c truy n ng n c a ch y n n kh ng n i c i u g Nh ng m nh c m nh n l m nh h i l ng v i quy n s ch n y M t i m n a m nh h c c l s nh y c m v nh y b n trong quan s t v vi t l ch M nh c m nh n y l m t ng i vi t r t th ng minh, h c t hi u nhi u Ch t m t s ki n nh tr n b m t cu c s ng m c th c m nh n c m t c ch s u s c i u ang di n ra ph a d i b m t, v ch t ti p x c kh ng nhi u m c th kh i qu t h a tr i nghi m, s vi c, con ng i l n th nh nh ng i u l n lao v mang t nh quy lu t M nh tr ng ch c c t c ph m ti p theo c a ch

 3. says:

  M nh c Ti ng Ng i, Xuy n M , N c M N c M v quy n n y, r i b ch m m trong c i suy t v ngh a nh n sinh c a ch PV Theo m nh, to n b qu ng i vi t c a ch PV t nh n th i i m hi n t i, v n lu n l qu ng th i gian ch t m hi u v ngh a c a cu c s ng, v nh ng gi ng x trong b n th n n i t m m nh M nh ngh v i ch , vi t l m t c ch suy ngh th u o, l t nh v c ng l n i ch s tung ra nh ng x c c m, k m n n m cu c s ng p ch im l ng.To n b qu tr nh c m x c c a m M nh c Ti ng Ng i, Xuy n M , N c M N c M v quy n n y, r i b ch m m trong c i suy t v ngh a nh n sinh c a ch PV Theo m nh, to n b qu ng i vi t c a ch PV t nh n th i i m hi n t i, v n lu n l qu ng th i gian ch t m hi u v ngh a c a cu c s ng, v nh ng gi ng x trong b n th n n i t m m nh M nh ngh v i ch , vi t l m t c ch suy ngh th u o, l t nh v c ng l n i ch s tung ra nh ng x c c m, k m n n m cu c s ng p ch im l ng.To n b qu tr nh c m x c c a m nh t l c c th ng tin xu t b n n l c c xong quy n V nh n y l Ng c nhi n Interested ng c m b t ng nghi ho c m t ni m tin nh h nh l i h nh t ng ch PV trong t m m nh Tr c y m nh c ngh ch PV l m t ng i c c k l tr , n ng t nh nh ng th m m v n ho v n minh M , lu n t m t i, lu n t c u h i v lu n t m c ch xoay s t gi i quy t v n c a ri ng m nh y c ng l m t n t c tr ng c a v n ho M M nh s n i k h n v nh ng n t M m m nh c m nh n c ch trong b i review v quy n N c M N c M , nh ng c i l m m nh b t ng , nghi ho c v m t ni m tin ch PV l trong h nh tr nh t m v tri t l Ph t gi o c ph ng ng c a ch N o gi m nh t khi tin v o o m c d xu t th n con nh d ng v hi u qu tr i gi o l hehe v v y m nh c m th y b t ng v i ch Vi t ch n y ch i t m t ng i ph n nh b nh ng c m t nh, c th n ng c b u tr i b ng l t nh, n ch y u nh c v b cu c hi n sinh qu t ng v t m v nh ng y u t t m linh m l t nh ch a th n o ch ng minh c theo c ch n i c a Kant Qu th t khi c nh ng d ng ch vi t k v c c kh i ni m Ph t gi o, m nh kh th t v ng v PV qu c m m m nh bi t u r i Nh ng ch nh l c n y m nh m i nh n ra ch PV c ng l ng i, c ng au c ng th c ng nh p hi n sinh nh bao nhi u ng i kh c Ch c quy n t ra y u m m T m n ng ng c a t n gi o suy cho c ng ch ng ph i i u xa l i v i m i hi n sinh gia, n kh ng ch ng t con ng i th t b i, m c ng ch ng t kh t v ng s ng v t m hi u ngh a cu c t n sinh c a ng i ta tr ch d n Jaspers T m nh c ng th u hi u h n nh ng suy ngh , nh ng l n l n c a ch , ng c m v i ch nhi u h n n a v chi m nghi m ra r ng vi t, i v i m t s ng i l s k t lu n, nh ng v i r t nhi u ng i l qu tr nh t m ki m ch nh b n th n m nh Ch nh trong s t m ki m , h c ng c l h h n, c ng hi u ch nh m nh h n M nh kh ng nhi u l i h n v Ph t ph p c tr nh b y trong quy n n y, nh ng c xong m nh c ng mu n th v ch a c m tr i v i ng y gh

 4. says:

  Trong nh ng ng y l ng s n si, o n gi n, n ng n y c a m nh t ng nh l n t i nh i m, t i r t nh gi ng v n b nh th n, d u d ng c a ch Phan Vi t, th l quy t ph i c ngay V nhH t s ch, c v i i u t i th ng v th y g t g , nh ng v n c n nhi u h n bao th m i m , t i kh ng hi u ngay t c i t n v o Ph t, d t nh n l n t i lu n ghi t n gi o c a m nh l Ph t Kh c v i 2 cu n tr c, V nh m m i tri t l v nh n sinh quan t g c nh n Ph t ph p C nh ng th th c l ng t i v n Trong nh ng ng y l ng s n si, o n gi n, n ng n y c a m nh t ng nh l n t i nh i m, t i r t nh gi ng v n b nh th n, d u d ng c a ch Phan Vi t, th l quy t ph i c ngay V nhH t s ch, c v i i u t i th ng v th y g t g , nh ng v n c n nhi u h n bao th m i m , t i kh ng hi u ngay t c i t n v o Ph t, d t nh n l n t i lu n ghi t n gi o c a m nh l Ph t Kh c v i 2 cu n tr c, V nh m m i tri t l v nh n sinh quan t g c nh n Ph t ph p C nh ng th th c l ng t i v n ch a tin v xu i theo c, nh ng th i, c ng nh ch Phan Vi t nghi m ra, th i th t i ng l m ch n tr y, h y gi cho m nh v i b t lu n m mang u c ti p nh n nh ng th m i V t n y l ng, t i th m mong m nh c ng s nh ch Phan Vi t Nh n m i s d i g c nh n tr th c, v n minh, kh ch quan, nh ng v n y b nh y n, d u d ng, l ng m n kh ng l i nh c, kh ng ch p nh n, kh ng ng ng t c u h i v nh ng i u quan tr ng trong cu c s ng n y hay n gi n l ch d nh nguy n m t ng y ng i vi t v c hi u s ch Barns and Nobles hay Borders t i n c M xa x i

 5. says:

  M t m nh Ch u u, Xuy n M hay V nh , d t a s ch n o c ng u l nh ng chuy n i v t kho ng c ch a l , nh ng tr n th c t l i l nh ng h nh tr nh kh m ph i s u v o n i t m, i t m c i t i ch th c, i t m ch n ng y n, mi n h nh ph c thi n thai cho c i t i phi u l u, d d i, l n lao, b t tr , ch nh ngh a V nh l m t k t th c c h u, c i t i kh ng ng ng ng nghi ng kh p trong cu c i th i t m ki m, th i v t l n, gi ay t m th y gi tr ch th c c a h nh ph c Ch a bao gi M t m nh Ch u u, Xuy n M hay V nh , d t a s ch n o c ng u l nh ng chuy n i v t kho ng c ch a l , nh ng tr n th c t l i l nh ng h nh tr nh kh m ph i s u v o n i t m, i t m c i t i ch th c, i t m ch n ng y n, mi n h nh ph c thi n thai cho c i t i phi u l u, d d i, l n lao, b t tr , ch nh ngh a V nh l m t k t th c c h u, c i t i kh ng ng ng ng nghi ng kh p trong cu c i th i t m ki m, th i v t l n, gi ay t m th y gi tr ch th c c a h nh ph c Ch a bao gi ngh c nh c a cu c i ch Phan Vi t s m r ng theo h ng trong V nh n u ch d a v o hai quy n s ch tr c, v nh ng quy n s ch kh c c a Phan Vi t Nh ng v i c ch n y, c i k t c a m t b s ch, c i k t cho m t ch ng ng c a m t con ng i ch a bao gi c th t t h n, p h n, s ng h n, h a h n h n T p s ch d y m y tr m trang kh ng n i t g h n nhi u m t kh ng gian a l v i tr m met vu ng, nh ng c i th nh th i, an y n, r ng m , h nh ph c n s kh ng trang tr c u k , t ng n t truy n t i tr i tim ng i c l i u gi tr v t th i gian c a t c ph m T nh y u d nh cho s ch v con ng i ch c ng nh n r ng h n sau v nh Hy v ng y l m t k t th c, nh ng l m t m u m i g p l i Phan Vi t nh ng cu n s ch kh c

 6. says:

  2.5

 7. says:

  M t cu n t truy n tuy t v i k v h nh tr nh t m l i t m th c, con ng i th t c a m nh Ch v m t l n g p ma m Phan Vi t t m c h ng i ng n cho cu c i m nh b ng nh ng m a h nghi n c u Ch a Qua nh ng sinh ho t th ng ng y, nh ng m i l ng duy n v con ng i n c a Ph t c a t ng s ng, s b c,s ch ch a m ng i c c hi u r h n v con ng Ph t Ph p, v nh ng c u chuy n t m linh m ng i ngo i c ng l m t n nh ng khoa h c ch bao gi l gi i c D con ng M t cu n t truy n tuy t v i k v h nh tr nh t m l i t m th c, con ng i th t c a m nh Ch v m t l n g p ma m Phan Vi t t m c h ng i ng n cho cu c i m nh b ng nh ng m a h nghi n c u Ch a Qua nh ng sinh ho t th ng ng y, nh ng m i l ng duy n v con ng i n c a Ph t c a t ng s ng, s b c,s ch ch a m ng i c c hi u r h n v con ng Ph t Ph p, v nh ng c u chuy n t m linh m ng i ngo i c ng l m t n nh ng khoa h c ch bao gi l gi i c D con ng i n c a Ph t c a m i ng i kh c nhau, d xu t th n nh th n o th m t khi b c v o i s ng ch n tu, quy y c a Ph t th t m h n c a c c v s t ng u quy v m t m i kh ng v n v ng h n thua v i s i, c an nhi n m t l ng h ng Ph t v khuy n r n ch ng sinh, m i th th t thu n khi t, trong veo H y tu t p tr v v i s an l c T m c an th tr m i s ng T m kh ng an s ch ng th y c g

 8. says:

  S h i kh tr i n u c v i suy ngh nh ng chuy n y l m t n, hoang ng Ng c l i n u c v th PV v i c i uy t n c a m t ng i tr th c, c ch vi t trung th c v th ng th n, b y ra ng ghi nh n v suy ngh v m t m t sinh ng c a i s ng tuy g n g i v i d n gian m c ng b hi m c ch bi t, sau b c t ng ch a hay b c t ng v minh ph n bi t.

 9. says:

  D r ng m u quy n s ch m nh ng ng s kh c l so v i hai quy n u c a b s ch n y, nh ng m i t i khi g p s ch l i th t n c a b s ch m i m i th hi n r ngh a c a n B t h nh l m t t i s n.B s ch p ch nh v s chuy n bi n r t r t chuy n bi n b t to n cho n h v.

 10. says:

  Nh ng ng y Vi n m nh ch c 2 cu n trong ng i v n h t kh l nhanh v th m nh c e Hi n cho m n cu n n y v cu n Xuy n M c Phan Vi t l u nay m nh kh ng c v ch c bi t v m t qua nh ng l i c a Hi n, th n n cu n s ch 700 trang c ti u t n trong 1 ng y Cu n n y l 1 t truy n i n h nh h u nh ngh sao vi t v y, kh ng th c s chau chu t m i c u t D nhi n trong i u ki n c a n i dung cu n s ch, vi c kh ng qu chau chu t l m n th t v d g n h n nhi u M nh b t Nh ng ng y Vi n m nh ch c 2 cu n trong ng i v n h t kh l nhanh v th m nh c e Hi n cho m n cu n n y v cu n Xuy n M c Phan Vi t l u nay m nh kh ng c v ch c bi t v m t qua nh ng l i c a Hi n, th n n cu n s ch 700 trang c ti u t n trong 1 ng y Cu n n y l 1 t truy n i n h nh h u nh ngh sao vi t v y, kh ng th c s chau chu t m i c u t D nhi n trong i u ki n c a n i dung cu n s ch, vi c kh ng qu chau chu t l m n th t v d g n h n nhi u M nh b t u c th m v Ph t ph p c ng nh ng i B i c ng Hi n n i nh ng chuy n hay ho ch a bao gi m nh ngh n sau khi c cu n n y S ch c a Phan Vi t l m m nh b t u h ng th r i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *