زیباشناسی سخن پارسی ۱ PDF/EPUB ë

زیباشناسی سخن پارسی ۱  PDF/EPUB ë
  • Paperback
  • 204 pages
  • زیباشناسی سخن پارسی ۱
  • میرجلال‌الدین کزازی
  • Persian
  • 02 February 2017

زیباشناسی سخن پارسی ۱ [BOOKS] ⚣ زیباشناسی سخن پارسی ۱ By میرجلال‌الدین کزازی – Essayreview.co.uk این‌کتاب به‌بررسیِ بیان، یکی‌از سه‌قلمرو زیباشناسیِ سخن فنونِ بَلاغَت می‌پردازد و شیوه‌های گوناگونی‌را این‌کتاب به‌بررسیِ بیان، یکی‌از سه‌قلمرو زیباشناسیِ سخن فنونِ پارسی ۱ PDF ↠ بَلاغَت می‌پردازد و شیوه‌های گوناگونی‌را که سخن‌وَر برای بازگفت و بازنمودِ اندیشهٔ خویش، به‌گونه‌یی‌زیبا و هنری به‌کار می‌گیرد، بَرمی‌رسد به چهارزمینهٔ اصلیِ فنّ بیان، تشبیه و استعاره و مَجاز و کنایه، هریک، فصلی ویژه‌گی یافته، گونه‌های هریک‌از آن‌ها برشمرده شده و با نمونه‌هایی‌چند از ادب پارسی شناسانده می‌شود برای واژه‌های مُغلَقِ این‌دانش، برابرهایی‌پارسی گذارده شده که در واژه‌نامهٔ پایانِ کتاب آمده است.


About the Author: میرجلال‌الدین کزازی

Is a well known author, some of his پارسی ۱ PDF ↠ books are a fascination for readers like in the زیباشناسی سخن پارسی ۱ book, this is one of the most wanted میرجلال‌الدین کزازی author readers around the world.


11 thoughts on “زیباشناسی سخن پارسی ۱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *